Personuppgiftspolicy | Landlotten

Personuppgiftspolicy för Landlotten

Uppdaterad 2018 05 29

Landlotten är ett rikslotteri med tillstånd från Lotteriinspektionen. Anordnare och förmånstagare till Landlotten är den ideella organisationen Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdarnas Riksförbund har anlitat LRF Media AB som driftbolag för lotteriet.

Den 25 maj 2018 började nya regler om skydd för personuppgifter att gälla i och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft. Vi vill därför informera dig om hur vi på Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media hanterar uppgifter om dig i enlighet med den nya lagstiftningen.

För vem gäller den här Personuppgiftspolicyn?

Denna personuppgiftspolicy gäller dig som prenumererar på Landlotten, registrerar dig för Extrachansen eller besöker vår webbplats.

LRF Media AB har även en generell Personuppgiftspolicy www.lrfmedia.se/personuppgiftspolicy

Sättet Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media AB behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas med tiden, så vi rekommenderar att du läser denna policy med jämna mellanrum.

Vem är ansvarig?

Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media AB är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som inhämtas i samband med en prenumeration på Landlotten. De personuppgifter du lämnar behandlas alltid i enlighet med denna personuppgiftspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

Bygdegårdarnas Riksförbund är en ideell organisation som organiserar allmänna och föreningsdrivna samlingslokaler spridda över hela landet. Bygdegården är ofta navet i bygden, mötesplatsen som skapar utveckling och attraktionskraft för en levande landsbygd.

LRF Media AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB och har sitt huvudkontor i Stockholm. Inom bolaget finns bland annat varumärkena Land, Land Lantbruk, Land Skogsbruk, Lantmannen och ATL.

Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media AB omnämns gemensamt som ”vi” i den här policyn.

Varför behandlas uppgifterna?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig som är prenumerant på Landlotten för att kunna

 • leverera och ta betalt för de tjänster som du har köpt, betala ut vinster samt möjliggöra god kundservice till dig som prenumerant eller registrerat dig på Extrachansen, t ex för att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller ge dig information som du begärt eller som vi av något skäl behöver delge dig. Rättslig grund: avtal, artikel 6.1 b i GDPR.
 • ge dig som är eller tidigare har varit prenumerant eller registrerat dig på Extrachansen tillgång till erbjudanden från Landlotten. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.
 • leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning. Rättslig grund: rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c i GDPR.
 • ta fram statistik, mäta kundnöjdhet, utveckla vår webbplats och våra tjänster. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.
 • uppmärksamma vinnare av högvinster i media och marknadsföringsmaterial i marknadsföringssyfte. Rättslig grund: samtycke, artikel 6.1 a i GDPR.

LRF Media AB använder och sparar uppgifter om dig som är prenumerant för Landlotten för att kunna

 • ge dig som är eller tidigare har varit prenumerant eller registrerat dig på Extrachansen tillgång till erbjudanden från Landlotten och LRF Media AB. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.
 • ta fram statistik samt utveckla våra tjänster och webbplats. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.

Vad har ni för berättigat intresse att behandla uppgifter om mig?

Vi behandlar uppgifter om dig med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse för att

 • ge dig som är eller tidigare har varit prenumerant eller registrerat dig på Extrachansen tillgång till erbjudanden samt
 • ta fram statistik, mäta kundnöjdhet, utveckla vår webbplats och våra tjänster.

Den behandling som sker för att kunna ge dig som är eller tidigare har varit prenumerant tillgång till erbjudanden eller registrerat dig på Extrachansen innefattar bland annat segmentering, generell profilering och analys. De uppgifter som ligger till grund för denna behandling är t ex vilka prenumerationer våra kunder har, postnummer, ålder och liknande. All marknadsföring sker i enlighet med SWEDMAS etiska regler för marknadsföring och du kan när som helst välja att avstå.

De uppgifter som behandlas för att ta fram statistik, mäta kundnöjdhet, utveckla vår webbplats och våra tjänster är t ex vilka prenumerationer våra kunder har, postnummer, ålder och liknande. Behandlingen sker endast på aggregerad nivå, vilket innebär att uppgifter om enskilda prenumeranter inte analyseras närmare.

I båda fallen bedömer vi därför att vårt intresse av att behandla uppgifter om dig väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar uppgifter som namn, personnummer, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadress samt uppgifter om bankkontonummer, kontokort och andra betalningsuppgifter.

Vi behandlar också information om hur besökare beter sig på våra webbplatser, t ex om vilka sidor de besöker, samt teknisk information om den enhet och internetuppkoppling som används, t ex operativsystem, webbläsarversion och IP-adress.

För vinnare av högvinster behandlas även bilder, men enbart om vinnare gett sitt uttryckliga samtycke till det.

Hur samlas personuppgifter in?

 • Vid köptillfället, t.ex. via webbsidan, telefon eller kupong.
 • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, vår webbplats eller sociala medier.
 • Om du skickar in vinstlotter för inlösen till Landlottens Kundservice eller registrerar dig för Extrachansen på www.landlotten.se/extra

Personuppgifter kan också komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter.

På vår webbplats samlas uppgifter om besökarnas beteende in med hjälp analysverktyg och cookies.

Hur används uppgifterna?

Uppgifterna samlas in, sparas, bearbetas, samkörs, analyseras, inklusive med hjälp av segmentering och generell profilering, och används på olika sätt för de syften som beskrivs ovan, t ex för leverans, marknadsföring och utveckling av nya och befintliga tjänster.

Vi lämnar ut uppgifter till våra samarbetspartners inom förvaltning av kundregister, tryck, distribution, analys, kundundersökning, kundservice, betallösningar, marknadsföring, utbetalning av lotterivinster och liknande när det behövs för något av de syften som beskrivits ovan.

LRF Media AB kan komma att använda uppgifter om dig för att kontakta dig genom telefonsamtal, sms, e-post, vanlig post eller andra digitala kanaler, t ex sociala medier.

I vissa fall innebär det att LRF Media AB för över uppgifter om dig till länder utanför EU/EES, i första hand till USA. I så fall ser vi till att mottagaren har åtagit sig att skydda dina uppgifter i enlighet med den överenskommelse mellan EU och USA som allmänt kallas för the EU-US Privacy Shield.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter om dig till utomstående företag.

Använder ni cookies?

Vi använder cookies på vår webbplats. En del av dem är helt nödvändiga för funktionaliteten medan andra används för att förbättra din användarupplevelse.

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via cookies. Det kan vara information om ditt beteende på webbplatsen, t ex vilka sidor som besöks. Det kan även vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress.

Vid besök på vår webbplats, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att samla statistik om våra användare i aggregerad form. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter om dig används och sparas så länge det behövs för något av de syften vi använder uppgifterna för. Här följer information om ungefär hur länge du kan förvänta dig att uppgifter om dig används och sparas som längst. Om du vill veta mer eller begära att vi tar bort uppgifter om dig i förtid är du välkommen att kontakta Landlottens Kundservice.

Om du har köpt en av våra prenumerationstjänster används och sparas uppgifter om dig i upp till två (2) år efter det att din prenumeration har avslutats. Om du har registrerat dig för Extrachansen används och sparas uppgifter om dig i upp till ett (1) år efter att du registrerade dig. Vissa uppgifter måste sparas i ungefär sju (7) år på grund av bokföringslagens regler.

Kan jag få del av uppgifter om mig samt ändra eller ta bort dem?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt. Du kan också begära att få portera dina uppgifter. Kontakta Landlottens Kundservice så hjälper de till.

Om din begäran skulle är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att hantera den. Vi kan också välja att inte tillmötesgå din begäran i ett sådant fall.

Vad kan jag göra om jag inte vill ha direktreklam från er?

Du har rätt att när som helst avstå från direktmarknadsföring. Det gör du antingen genom att följa instruktionerna i det marknadsföringsmeddelande du har fått eller genom att kontakta Landlottens Kundservice. LRF Media AB är medlem i branschorganisationen SWEDMA och följer deras etiska regler för marknadsföring.

Vad kan jag göra om jag har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?

Om du har synpunkter på hur vi behandlar uppgifter om dig är du välkommen att höra av dig till Landlottens Kundservice. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra ett klagomål.

Kontakt

Välkommen att kontakta Landlottens Kundservice.
tel: 08-5800 2200
e-post: kundservice@landlotten.se