Avtalsvillkor | Landlotten

Villkor för prenumeration på Landlotten

Uppdaterad 2018 05 16

Landlotten är ett rikslotteri med tillstånd från Lotteriinspektionen. Anordnare och förmånstagare till Landlotten är den ideella organisationen Bygdegårdarnas Riksförbund som organiserar allmänna och föreningsdrivna samlingslokaler spridda över hela landet. Bygdegården är ofta navet i bygden, mötesplatsen som skapar utveckling och attraktionskraft för en levande landsbygd. Bygdegårdarnas Riksförbund har anlitat LRF Media AB som driftbolag för lotteriet.

Prenumeration

Prenumeration innebär att du får nya skraplotter, 8 eller 12 stycken, hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar Landlottens kundservice via telefon, e-post eller post och avslutar din beställning.

Ditt första lottpaket får du tillsammans med en faktura inom några veckor efter beställning och därefter varje månad tills du själv väljer att avsluta din prenumeration. Eventuell premie skickar vi ut ca fem veckor efter det att vi erhållit din betalning. Premier kan komma att ersättas av likvärdig vara i de fall slutförsäljning sker.

Fakturabetalning

Lottpaketet ska vara betald senast på fakturan angivet förfallodatum. Fakturaavgiften är 15 kronor, men väljer du det större lottpaketet eller att betala med autogiro slipper du fakturaavgiften.

Autogiro

Autogiro innebär att vi drar kostnaden från ditt konto varje månad. I din ansökan om autogiro, som du enklast gör på www.landlotten.se/autogiro anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en skriftlig påminnelse. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt autogiro.

Uppsägning

Du säger upp ditt lottpaket genom att kontakta Landlottens Kundservice via post, e-post eller telefon. Det måste ske senast på fakturans förfallodag för att vi ska hinna verkställa din uppsägning till det lottpaket som skickas ut nästkommande månad. Utebliven betalning räknas inte som uppsägning.

Erbjudanden

Alla kampanjerbjudanden gäller endast nya prenumeranter i Sverige.

Åldersgräns

För att prenumerera på Landlotten måste du vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.

Villkor för deltagande i Extrachansen

För att kunna delta i Extrachansen på www.landlotten.se/extra måste du vara folkbokförd i Sverige och vara minst 18 år. När du registrerar dig kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR. Vid registreringen använder vi oss av skyddad förbindelse så att dina uppgifter hålls hemliga. Det är inte tillåtet att delta med någon annans uppgifter.

På samtliga Landlotter som inte har någon vinst direkt på skrapet (s k. nitlotter) har du en extra chans att vinna 10.000 kronor. För att delta registrerar du den 7-siffriga (för grön lott) eller 8-siffriga (för gul lott) internetkoden som du hittar på framsidan i det lilla skrapfältet på lotten, tillsammans med ditt personnummer och din e-postadress på www.landlotten.se/extra. Av samtliga koder som registreras drar vi varje månad en vinnare som vinner 10.000 kronor. Du kan enbart registrera nitlotter. Varje kod kan bara registreras en gång. En lott kan bara delta i en dragning. Du kan registrera hur många nitlotter du vill, vinstchansen ökar ju fler nitlotter du registrerar.

Vinnande kod presenteras på www.landlotten.se/extra direkt efter varje månads dragning. Landlotten kontaktar vinnarna.

Betalning och godkännande av villkor

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra avtalsvillkor. Det innebär även att vi kommer att behandla personuppgifter om dig. Läs mer om det i avsnittet Behandling av personuppgifter.

Tillstånd av Lotteriinspektionen

Landlotten är kontrollerade av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotteriinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Lotteriinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Telefonnummer växel: 0152-650 100
www.lotteriinspektionen.se
Lotterikontrollant: Herman Lindholm

 

Behandling av personuppgifter

I samband med att en prenumerant lämnar personuppgifter ska denne få information om personuppgiftsbehandlingen. Här finns kortfattad information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som är prenumerant. Mer information finns i vår Personuppgiftspolicy för Landlotten www.landlotten.se/personuppgiftspolicy

Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media AB är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i samband med en prenumeration på Landlotten. Alla personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter samlas i huvudsak in direkt från dig

  • vid köptillfället, t.ex. via webbsidan, telefon eller kupong.
  • om du kontaktar oss via e-post, telefon, vår webbplats eller sociala medier.
  • om du skickar in vinstlotter för inlösen till Landlottens Kundservice eller registrerar dig för Extrachansen på www.landlotten.se/extra

Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadress, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt profil baserad på adress.

Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media samlar in, använder och lagrar personuppgifter för att fullgöra de skyldigheter som följer av det här avtalet, t ex för information om eller leverans av lotter, för fakturering, utbetalning av vinster och för att kunna ge dig tillgång till nya erbjudanden från Landlotten. Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (EU 2016/679, GDPR).

Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media använder också kundinformation som underlag för statistik och produktutveckling. De uppgifter som behandlas för detta ändamål är t ex vilka prenumerationer våra kunder har, postnummer, ålder och liknande. Behandlingen sker endast på aggregerad nivå, vilket innebär att uppgifter som enskilda prenumeranter inte analyseras närmare. Därför bedömer vi att vårt intresse av att behandla uppgifter om dig väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär och behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 f) i GDPR.

Din kundinformation kommer även användas för att ge dig tillgång till andra erbjudanden från Landlotten och LRF Media. Den behandling som sker för att detta ändamål innefattar bland annat segmentering, generell profilering och analys. De uppgifter som ligger till grund för denna behandling är t ex vilka prenumerationer våra kunder har, postnummer, ålder och liknande. LRF Media är medlem i branschorganisationen SWEDMA och följer deras etiska regler för marknadsföring. Du har rätt att när som helst avstå från sådan direkt marknadsföring. Det gör du antingen genom att följa instruktionerna i marknadsföringsmeddelandet eller genom att kontakta Landlottens Kundservice. Därför bedömer vi att vårt intresse av att behandla uppgifter om dig väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär och behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 f) i GDPR.

Personuppgifter lämnas ut till andra företag för behandling på uppdrag av Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media, i samband med t ex förvaltning av vårt kundregister, tryck, distribution, analys, kundundersökning, kundservice, betalning, utbetalning av lotterivinster och marknadsföring.

LRF Media AB kan komma att använda uppgifter om dig för att kontakta dig genom telefonsamtal, sms, e-post, vanlig post eller andra digitala kanaler, t ex sociala medier.

Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har en pågående prenumeration på Landlotten eller har annan typ av engagemang hos LRF Media. Därefter lagras och används uppgifterna i upp till två år för att du ska kunna få erbjudanden och välja att bli prenumerant igen.

De personuppgifter som används vid fakturering ska också sparas i drygt sju år enligt bl a bokföringslagens (1999:1078) regler. Sådan behandling sker med stöd av artikel 6.1 c) i GDPR.

För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta är det viktigt att du kompletterar och uppdaterar dina uppgifter kontinuerligt. Personuppgifter kan också komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt. Du kan också begära att få portera dina uppgifter. Kontakta Landlottens Kundservice så hjälper de till.

Om din begäran skulle är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att hantera den. Vi kan också välja att inte tillmötesgå din begäran i ett sådant fall.

Om du har synpunkter på hur Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media behandlar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Sättet Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas över tiden, så vi rekommenderar regelbundna besök på www.landlotten.se/avtalsvillkor/ för att hela tiden få aktuell version. Läs gärna även vår Personuppgiftspolicy för Landlotten www.landlotten.se/personuppgiftspolicy

Kontakt

Välkommen att kontakta Landlottens Kundservice.
tel: 08-5800 2200
e-post: kundservice@landlotten.se